Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Clash Royale

Prizepool:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

 

Požiadavky Herný účet ID:

 • Hráči musia vstúpiť a súťažiť v turnaji s ich Clash Royale nickom a s jedinečným hashtagom, ktorý zadali pri registrácii turnaja game ID,
 • Pokiaľ dôjde k zmene mena v hernom klientovi pred začiatkom turnaja, sú túto skutočnosť bez zbytočného odkladu povinní oznámiť administrátorovi turnaja v dostatočnom časovom predstihu. Zmena mena in game počas prebiehajúceho turnaja je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu.
 • Ak sa hráč rozhodne súťažiť na turnaji s iným herným účtom ako zaregistroval, má povinnosť oznámiť a vykonať zmenu registrácie pred začatím turnaja.
 • Ak hráč z akéhokoľvek dôvodu počas turnaja stratí prístup na svoje herné zariadenie  a nie je schopný sa z akéhokoľvek dôvodu na svoj účet prihlásiť na inom zariadení, je povinný túto skutočnosť  bezodkladne oznámiť administrátorovi a oznámiť mu na akom účte bude pokračovať v turnaji alebo oznámi svoje odstúpenie. Hranie na inom účte, ktorý nebol registrovaný a/alebo nebol schválenia administrátorom je dôvodom na automatické vylúčenie z turnaja.

 

Všeobecné pravidlá pre maximálny turnajový level v hre:

 

 • King level cap: 9
 • Common level cap: 9
 • Rare level cap: 7
 • Epic level cap: 4
 • Legendary level cap: 1
 • Overtime: 3 minúty

 

 

 

Turnaj mód: Ingame turnaj vytvorený v hre  (side event)

 

 • turnaj trvá 1 hodinu.
 • preparation time (2 hodinový čas od vytvorenia turnaja po jeho spustenie je v hre) nemusí byť dodržaný! začína sa hrať po oznámení administrátora o spúšťaní turnaja
 • hráč musí mať minimálne level 8, aby sa mohol turnaja in game zúčastniť
 • nižšie levely (king twr, level kariet) sa oproti turnajovému “level cap” nezvyšujú! Ak si level 8, tvoje veže v turnaji budú level 8, ak máš level napr. mega miniona 5, budeš hrať celý turnaj s takýmto levelom aký v skutočnosti máš
 • vyššie levely sú znížene na turnajovú úroveň
 • hráči môžu používať akékoľvek karty, ktoré majú v hre odomknuté
 • hráči si môžu meniť decky mezi zápasmi
 • v turnaji sa neuplatňuje žiadny typ banu na karty, ak by však prišlo k uvedeniu novej karty počas priebehu turnaja, alebo v jeho krátkom časovom predstihu, organizátor si vyhradzuje právo takúto kartu počas turnaja zakázať. Nerešpektovanie takéhoto zákazu spôsobuje automatickú diskvalifikáciu hráča. Ban karty sa oznamuje vždy adminom pred samotným spustením turnaja.
 • pre tento typ turnaja nie je potrebné zmeniť svoj vlastný klan, ale organizátor si vyhradzuje možnosť, že povolí vstup do turnaja len cez vstup do klanu, toto opatrenie slúži na zabránenia šírenia hesla a prístupu do turnaja neregistrovaným hráčom
 • poradie hráčov je určené zásadne umiestnením v ranku v samotnom turnaji. Na diskvalifikovaných alebo neregistrovaných hráčov sa pre určenie poradia neprihliada to znamená, že poradie sa vytvorí len z riadnych hráčov.

 

 

 

Turnaj mód 1:1 Friendly Battle

 • Typ zápasu: 1v1
 • Čas zápasu: 3 minúty
 • Čas predĺženia zápasu: 3 minúty
 • Mód:  BO5
 • Formát vyraďovania v prvý deň: hráči hrajú vzájomné zápasy rozdelení do 4 skupín, každý s každým, s tým, že postupujú z každej skupiny 2 hráči do turnaja na druhý deň. V druhý deň sa hrá systémom double elimination pre postupujúcich 8 hráčov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v počte základných skupín a počtu postupujúcich hráčov v prípade zmeny počtu prihlásených oproti skutočne zúčastneným hráčov.
 • hráč musí mať minimálne level 8, aby sa mohol turnaja in game zúčastniť,
 • hráč sa musí na vzájomné zápasy dostaviť do klanu určeného organizátorom v dostatočnom predstihu pred jeho začiatkom
 • zápasy prebiehajú výzvou na friendly battle v klane, s označením svojho protivníka podľa rozpisu
 • nižšie levely (king twr, level kariet) sa oproti turnajovému “level cap” zvyšujú! Ak si level 8, tvoje veže v turnaji budú level 9, ak máš level napr. mega miniona 5, budeš hrať celý turnaj s turnajovým levelom  teda v tomto prípade bude rare karta na levely 7. Vyššie levely sú znížene na turnajovú úroveň
 • hráči môžu používať akékoľvek karty, ktoré majú v hre odomknuté
 • hráči si môžu meniť decky medzi zápasmi
 • v turnaji sa neuplatňuje žiadny typ banu na karty v základnej vyraďovacej fáze, ak by však prišlo k uvedeniu novej karty počas priebehu turnaja, alebo v jeho krátkom časovom predstihu, organizátor si vyhradzuje právo takúto kartu počas turnaja zakázať. Nerešpektovanie takéhoto zákazu spôsobuje automatickú diskvalifikáciu hráča. Ban karty sa oznamuje vždy adminom pred samotným spustením turnaja.

 

Priebeh Zápasov Friendly battle:

 

 • hráč zdvihnutím ruky zavolá admina, ktorý sa postaví za spoluhráča, ktorého hráč  má výzvu prijať a počká na pokyn admina
 • hráč na ľavej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako prvý na pokyn admina
 • vyzvaný hráč je povinný bez zbytočného odkladu hru prijať
 • Hráč na pravej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako druhý
 • hráč na ľavej strane v rozpise zápasov vytvára hru ako tretí atď.
 • hráči majú počas série 60 sekúnd predtým ako zavolajú admina na odštartovanie zápasu, počas ktorého môžu meniť alebo vytvárať deck. Oponent má právo zavolať admina v prípade, ak jeho protihráč počas hernej sériu nedodrží stanovený čas. Ak hráč zdržuje hernú sériu napriek upozorneniu admina, je admin oprávnený súperovi kontumačne udeliť bod a to aj opakovane.
 • Ak obaja hráči zdržujú zápas napriek upozorneniu, môžu byť postihnutý stratou bodov za výhru v sérii až po vylúčenie z turnaja.
 • Pravidlo „fixed hand“  je zakázane teda hráč musí požiadať o bežný friendly zápas bez vopred určenej karty na štartovacej ruke, fixed hand sa v turnaji nesmie použiť v akejkoľvek fáze turnaja, aj ak by s ním hráči vzájomne súhlasili
 • Remíza vo vzájomnom zápase sa bude považovať za výhru pre toho hráča, ktorý spôsobil na jednej z aréna veží súpera najväčšie poškodenie, teda prehráva ten hráč, ktorý mal na jednej veži najmenší počet hit pointov. Poškodenia sa nezratúvajú z viacerých veží dohromady, vždy sa rozhoduje podľa jednej najviac poškodenej veže.
 • Počas série zápasov medzi hráčmi sa hráč nesmie radiť s inými hráčmi, v stanovenom čase 60 sekúnd však môže využiť radu kapitána teamu (alebo spoluhráča z teamu),
 • Po  ukončení zápasu zdvihnutím ruky privolá admina na zapísanie výsledku a odštartovanie ďalšieho zápasu.
 • Počas druhého dňa vo vyraďovacej fáze playoff hráč pred zápasom nahlási adminovi ban jednej karty, ktorú nemôže použiť ani jeden z hráčov počas vzájomnej série. Ak hráč ban karty nenahlási, tak sa neuplatní, ak nahlásia obaja rovnakú kartu, bude zabanovaná len jedna karta. Čas na vyzvanie medzi zápasmi v playzoff zápasu je 90 sekúnd.
 • Hranie so zabanovanou kartou je strata bodu pre toho, kto ban porušil. Opakované hranie v sérii s banovanou kartou je strata celej série.
 • Počas celého turnaja je pod hrozbou vylúčenia z turnaja zakázané zisťovať cez profil hráča po obdržaní výzvy na prijate zápasu deck vyzývateľa. Pokiaľ hráč vyzve iného hráča na zápas, vyzvaný protihráč rovnako nemôže diskutovať s kapitánom ani so žiadnym iným hráčom.

 

Všeobecné pravidlá pre správanie sa v turnajovom klane:

 

 • hráči využívajú chat len v nevyhnutnej miere, tak aby ostal prehľadný pre admina
 • hráči berú na vedomie, že nešportové prejavy (nadávky, alebo znevažujúce poznámky, spamovanie v chate) môžu viesť k strate bodu, alebo priamo k diskvalifikácii z turnaja.
 • hráči sú povinní hrať podľa rozpisu, v prípade meškania viac ako 10 minút v sérii základných skupín alebo 5 minút vo finále, môže admin rozhodnúť o ich diskvalifikácii alebo uzná free win pre súpera. Očakávané meškanie alebo zmeškanie hry (napr. zdravotných, alebo momentálna indispozícia) je hráč povinný hlásiť vopred inak automaticky stráca hru, prípadne postup. Admin má právo predĺžiť hráčovi lehotu na odohranie zápasu z mimoriadnych dôvodov.
 • akékoľvek podvádzanie, hranie za iných hráčov, zavádzanie admina pri zapisovaní výsledkov, neslušné a nešportové správanie in game v chate, je dôvod na okamžité vylúčenie a dokonca zákaz účasti na iných turnajoch organizátora.

 

Pravidlá pri výpadku intetnetového pripojenia:

 

 • hráči využívajú wifi určenú organizátorom, prípadne vlastné dáta
 • na opakovanie zápasu z dôvodu výpadku pripojenia nie je nárok.
 • v prípade výpadku, lagu, alebo straty pripojenia počas duelu v móde 1:1 okamžite túto skutočnosť hlásia adminovi.
 • admin môže nariadiť opakovanie zápasu, alebo uzná výsledok na základe doterajšieho priebehu hráčovi, ktorý jasne viedol s prihliadnutím na zvolený deck hráčov, jeho teoretickú možnosť zvrátiť stav, zostávajúci čas do konca duelu a podobne, na uznanie rozhodnutia však nie je nárok, je na uvážení admina. Pri opakovaní zápasu je možno zmeniť decky.
 • vzhľadom na skúsenosti zo svetových a lokálnych turnajov, odporúčame hráčom, aby mali vo svojich zariadeniach počas herných dní aktivované aj dátové služby, pretože z dôvodu vyššej moci, môže nastať situácia,  keď nie je možné zabezpečiť pripojenie prostredníctvom wifi. Organizátor sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby sme predišli tomuto typu problémov, ale z dôvodu vysokého počtu zariadení a ich rôznych typov môže dôjsť napriek všetkej odbornej starostlivosti k problémom s pripojením.
 • vytváranie vlastných wifi hotspotov pre spoluhráčov môže spôsobiť problémy s pripojením ostatných hráčov a situáciu môže zhoršiť! hráč je povinný informovať a rešpektovať pokyny admina/technika

 

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá turnaja zmeniť, alebo doplniť pred začiatkom samotného turnaja.

Počas turnaja je organizátor oprávnený meniť pravidlá  len v nevyhnutnej miere a to tak, aby bol neustále zachovávaný duch fair play a plynulosť priebehu celej súťaže.

 

( Prečítané 2053 krát)