Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Cosplay [SK/EN]

Dear cosplayers! Thank you for your interest in our convention! If you are interested in competing in cosplay competition, please read rules below.

Milí cosplayeri! Ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa cosplay súťaže na našom festivale. Prosím, prečítajte si pozorne pravidlá uvedené nižšie.

 
[SK/EN]

Súťažiaci sa môžu registrovať na: cosplay@y-games.sk  do polnoci 30. 5. 2018

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 • Meno a priezvisko
 • Prezývka alebo názov skupiny
 • Dátum narodenia
 • Kontakt – telefónne číslo a email
 • Meno stvárnenej postavy + názov zdroja odkiaľ postava pochádza (uveďte aj zdroj – anime, film, hra…)
 • V krátkosti popíšte vaše vystúpenie na javisku
 • Obrázok postavy vo vysokom rozlíšení
 • 2 – 4 fotky z WIP (work in progress) vašeho cosplayu – môžu byť zaslané do 31. 5. 2018
 • Hudba v trvaní max 2 minúty. Posielajte .mp3, mp4, link na youtube sa nepovažuje za odoslanú hudbu.

Registrovaním súťažiaci súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje správanie.

V prípade, že súťažiaci v deň súťaže nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdať priamo na akcii organizátorom cosplay súťaže.

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ cosplay súťaže

 • Minimálny vek súťažiaceho môže byť 16 rokov. V prípade, že nie je plnoletý je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
 • Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
 • Počas súťaže sa účastníci musia správať slušne. Nevhodné správanie na pódiu, t. j. nadávanie, sexuálne narážky, ukazovanie spodnej bielizne atď., nebude tolerované. Súťažiaci bude vzápätí vylúčený a odvedený z pódia.
 • Všetci účastníci súťaže sú povinní spolupracovať s organizátormi, dodržiavať časový harmonogram, vyvarovať sa nevhodnej komunikácii a konfliktom.
 • Pri porušení pravidiel a následnom diskvalifikovaní zo súťaže nemá účastník právo na vrátenie vstupného.

KOSTÝMY A PREDSTAVENIE

 • Kostým musí byť vlastnoručne vyrobený súťažiacim minimálne zo 60%. parochne, kontaktné šošovky, spodná bielizeň či topánky môžu byť kupované.
 • Súťažiť môžete aj v originál kostýme, avšak iba v kategórii hlasovania divákov (originál kostýmy nesúťažia v kategórii hlasovania porotcov)
 • Do súťaže sa nie je možné prihlásiť s kostýmom, ktorý sa umiestnil na výherných priečkach, či vyhral špeciálne ocenenia, na predchádzajúcich ročníkoch Y-Games, prípadne iných cosplay súťaží ( Animefest, Comics Salon, Comic Con, Mondocon, atď.)
 • Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec, ako aj skupina s max. 3 členmi. Členovia skupín budú však hodnotení ako jednotlivci.
 • Kostým nesmie obsahovať funkčné zbrane. V prípade skutočných/airsoftových zbraní budú skonfiškované a vrátené po skončení akcie. Ak si súťažiaci nie je istý, či jeho zbraň spĺňa/ nespĺňa tieto kritéria, informuje sa u organizátora.
 • Medzi funkčné zbrane sa nepočítajú zbrane vyrobené z dreva, papiera a pod. Žiadna časť kostýmu nesmie nikoho zraniť ani zasiahnuť. Otvorený oheň, dym/dymostroje sú zakázané.
 • Kostým nesmie odhaľovať intímne partie.
 • Na predstavenie má účastník vyhradené maximálne 2 minúty.

 

PRIEBEH SÚŤAŽE

 • Cosplayeri musia potvrdiť svoju registráciu na mieste 2. 6. 2018,  09:00 – 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
 • V čase (bude špecifikovaný) pred súťažou budú cosplayeri hodnotení odbornou porotou. Ak účastník súťaže nebude stíhať hodnotenie v tomto čase, je povinný o tom dať vedieť organizátorom do konca registrácie, inak mu bude strhnutých 5 bodov za konštrukciu a presnosť, a bude hodnotený až po skončení súťaže. Výnimka nastáva jedine vo vážnych prípadoch.
 • Cosplay súťaž pozostáva z jedného kola na pódiu, kde súťažiaci predvedú svoje kostýmy.
 • Tri miesta budú udelené porotou, jedno hlasovaním návštevníkov.
 • Moderátor uvedie meno cosplayera a jeho postavy.Následne súťažiaci za sprievodu hudby vystúpi na pódium a predvedie svoju postavu v maximálnom limite 2 minút. Cosplayer po svojom vystúpení odíde z pódia, so začiatkom hudb nastupuje ďalší súťažiaci. Nakoniec budú všetci cosplayeri zvolaní na pódium pre účely rekapituácie a spoločnej fotografie.
 • Po sčítaní hlasov a ohodnotení porotou budú výsledky súťaže vyhlásené podľa programu. Budeme vás o aktualizáciách informovať.
 • Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia a umiestnil by sa, bude kontaktovaný e-mailom, a ceny mu budú zaslané.

ČO POROTA HODNOTÍ

 • Konštrukcia – technická stránka cosplayu
 • Presnosť/ podoba – zhoda postavy s vyrobeným kostýmom
 • Vystúpenie / performance– krátky role-play na pódiu

Organizátori si vyhradzujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.

Ak máte ďalšie otázky, pripomienky, alebo si nie ste istí pravidlami, pokojne píšte na adresu cosplay@y-games.sk.

Zároveň vám prajeme veľa šťastia a úspechu nielen so súťažou, ale aj s výrobou cosplayu![SK/EN]

Dear cosplayers! Thank you for your interest in our convention! If you are interested in competing in cosplay competition, please read rules below.

Contestants can register at : cosplay@y-games.sk till 30. 5. 2018 midnight.

REGISTRATION FORM needs these informations:

 • Civil name and surname
 • Nickname/ or name of cosplay group
 • Date of birth
 • Contact – phone number AND email address (Slovak call prefix is +421)
 • Name of portrayed character + title of portrayed character’s source (game/ anime/ book/movie).
 • Describe your performance shortly
 • Picture of character in High Resolution.
 • 2 – 4 photos from WIP (work in progress) of cosplay (these can be send till 31. 5. 2018
 • Music, in duration of maximum 2 minutes. Send .mp3, .mp4 – not youtube link.

Here is an example of how your registration should look like:

 • My name is John Smith, my nickname is Jony cosplay and I was born 20. 1. 1990. My phone number is +421 xxx xxx xxx and email address is johny(at)email.net. I am cosplaying as Sasuke from anime/manga Naruto Shippuden. During my performance I will be doing kata from karate. Please, find attached 1 photo of character and 3 photos from WIP, also my music. Thank you, and please contact me if anything is missing. Best wishes, John! J

By registration to our cosplay contest, contestants agree with further information use for contest purposes.  At the same time contestants agree to understand rules of competition and take responsibilities for their behaviour during convention.

In case that contestant is younger then 18 years the day competition takes place, it is needed to deliver approbation of parents to compete in competition together with registration or deliver it directly to organizers at the convention.

GENERAL RULES of cosplay competition

 • Minimal age of competitors is 16 years.
 • Please fill all the information needed in registration, otherwise your registration will not be accepted.
 • Behave yourself at the stage, do not show improper clothing, curse, etc. Contestants can be eliminated from competition for their inappropriate behaviour.
 • All contestants needs to co-operate with organizers and follow set time harmonogram.

RULES FOR COSTUMES AND PERFORMANCE

 • Costume has to be self made (minimum of 60 %). Wigs, underwear, contact lenses as well as shoes are allowed to be bought.
 • Original cosplay cannot compete in category of „Judge’s award“, only in category of „Audience’s vote“.
 • You can not compete in costume that has been already awarded or have won (1st, 2nd, 3rd place, special award, and so) any Y-games competition or other competitions (for example: Animefest, Comics Salon, Comic Con, Mondocon, etc…)
 • You can compete either in solo or in maximum of 3 persons group (members of group will still be judged as solos)
 • Costume must not include functional weapons (weapons from wood, paper, worbla and so are allowed) such as airsoft guns. Open fire is not allowed.
 • Costume can not show intimate parts.
 • Time for performance is max. 2 minutes. You need to shortly describe your performance in registration form (for example: dancing, fighting with imaginary enemy, just posing,…)

PROCESS OF COMPETITION

 • Contestants need to confirm their registration at a place of convention (2. 6. 2018, 09:00 – 10:00). If they will not be present, they will be disqualified from the competition.
 • There are 2 rounds – first one is judging and second one is showtime/performance.
 • Time of judging will be annouced later (usually around 14:00). If contestant will not make it to judging room till that time and will not let know organizers about this in time, he/she will lose 5 points.
 • There will be 3 places given by experienced cosplay judges and 1 given by audience votes.
 • Host will introduce cosplayer, which will show their performance and then will be asked questions about their costume and how they made it.
 • After counting of judges and audience voices results will be announced (see program schedule).
 • If a winner will not be able to take their prizes, prizes will be sent (after an previous agreement).

JUDGED CATHEGORIES

 • Construction – technical side of cosplay
 • Accuracy/ resemblance
 • Performance – short roleplay at stage

Organizers reserve the right to possible changes at program, rules and course of contest.

By sending a registration contestant agrees with usage of photos taken at Y-games for marketing use.

For further information and questions wrrite to this adress: cosplay@y-games.sk

Good luck with your cosplays! J

( Prečítané 1371 krát)