Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Counter-Strike

Pravidlá
MSR 2018
Counter-Strike: Global Offensive

Prizepool:

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Všeobecné pravidlá pre hru Counter-Strike: Global Offensive

1. Formát zápasov
1.1. Zápas sa hrá formou 5 na 5 hráčov. Minimálny počet hráčov v každom z tímov, ktorý je
nutný k začatiu zápasu je 4. Minimálny počet hráčov, v ktorom je možné zápas odohrať je 3.
1.2. Pokiaľ sa súper nedostaví do 10 minút po jeho oficiálnom začiatku, bude zápas
skontumovaný v prospech tímu, ktorý sa dostavil. Kontumácie sú vo formáte 1-0.
1.3. Hrá sa systémom mr15 na jednu mapu. Tzn. po 15tich kolách si tímy vymenia strany.
Zápas sa “nedohráva” – nie je nutné odohrať všetkých 30 kôl. Každá súťaž má však svoj herný
systém, ten bude presne špecifikovaný v detailoch turnaja (napríklad BO1, BO3 atď.) 1.4.
Rovnaké pravidlo platí aj pre zápasy play-off, tu je k ukončeniu zápasu stačí dosiahnutie
16. bodov.
1.5. V základných skupinách je možná remíza (15-15). V prípade play-off sa predlžuje (MR3,
startmoney 10.000)
1.6. Zúčastní sa maximálne 46 timov.
Zápasy budú prebiehať systémom BO1( je tu možnosť aj remízy). Zo skupiny postupujú prvé 4
tímy do play-off a posledné 4 tímy budú vyradené. Pri rovnosti bodov sa berie do úvahy
vzájomný zápas. Ak je aj ten remízoví, tak rozhoduje lepšie skóre.
1.7. Play-off je rozdelený na WB a LB(Winner Bracket a Loosers Bracket), úvodný zápas sa
hraje systémom BO1 a ďalšie zápasy vo štvrťfinále, semifinále a finále sa budú odohrávať v
BO3. Tím ktorý vo WB prehra padá automatický do LB, kde sa hrá všetko systémom BO1.
Víťaz z LB potom postúpi do Grandfinále, kde bude hrať proti víťazovi z WB. V tomto
Grandfinále ma víťaz z WB výhodu 1 mapy. Čiže opäť sa hra BO3 avšak tím z WB už vedie 1:0.

2. Povinnosti hráčov a obmedzenia
2.1. Každý hráč musí mať registrované svoje STEAM ID.
2.2. Na zápas smú nastúpiť len hráči, ktorí nie sú blokovaní (zaBANovaný atď.)
2.3. Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky uvedené pri registrácii.
2.4. Každý hráč je povinný mať pri oficiálnom zápase zhodné STEAM ID s hodnotou, ktorú má
uvedenú vo svojom profile.
2.5. Pokiaľ má užívateľ podanú žiadosť o zmenu STEAM ID a tá sa mu nezhoduje s profilom,
požiada admina o udelenie výnimky. V prípade zle vyplneného ID rozhoduje admin
individuálne.
2.6. Kapitán tímu má povinnosť nahrať výsledný screenshot k zápasu (screenshoty strán).
2.7. Úmyselné zadávanie zlého výsledku môže vyústiť k vylúčeniu zo súťaže.
2.8. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, hoci sa hráčom môže zdať akokoľvek
nezmyselné. Hráč sa potom môže odvolať k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla
môže viesť k vylúčeniu zo súťaže. (Záleží na adminovi).

3. Smurfing a hosťovanie
3.1. Smurfing – hráč sa vydáva za iného konkrétneho hráča (využíva jeho prezývku popr.
STEAM ID)
3.2. Hosťovanie – hráč hrá pod svojím STEAM ID, avšak hrá za tím, v ktorom nie je vedený ako
hráč.
3.3. Ako Smurfing, tak hosťovanie je ZAKÁZANÉ. Pri podaní sťažnosti využije admin všetky
dostupné prostriedky na overenie totožnosti hráčov.

4. Dema a screenshoty
4.1. Každý hráč je povinný nahrávať in-eye demo (do konzoly: record “nazov_dema”)
4.2. Súper si smie vyžiadať demo maximálne od troch hráčov súperovho tímu a tí ich musia
poskytnúť 10 min. po odohraní zápasu (pokiaľ nie je adminom stanovené inak).
4.3. NIE JE možné miesto in-eyes dem používať SourceTV dema. V každom jednom prípade sú
vyžadovaná in-eyes demá od všetkých hráčov.
4.4. Kapitán každého tímu v priebehu zápasu urobí screenshoty výsledku oboch strán + status
screenshot ( “status” do konzoly).

5. Servery
5.1. Hrá sa na stanovených serveroch alebo na vyhovujúcich tímových serveroch. Pokiaľ dôjde
k výpadku servera, odohrá sa zvyšok zápasu na náhradnom serveri podľa dohody
zúčastnených strán. Pokiaľ dôjde k pádu do 3. odohraného kola od začiatku strany, bude sa
daná strana opakovať celá. Pokiaľ dôjde k pádu po tejto dobe (v 4. kole a ďalej), bude sa
pokračovať, odohrajú sa teda zostávajúce kolá a obidva výsledky sa sčítajú – na finančné
nezrovnalosti (pokračovanie na novom serveri začína reštartom s defaultným peniazmi) sa
nebude brať ohľad. V tomto prípade bude použité startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).
5.2. Zápas sa musí odohrať na PLAYzone serveri, iba tam anticheat funguje! Porušenie tohto
pravidla sa bude trestať vylúčením tímov z turnaja. Pokiaľ nebude server funkčný alebo
nastane iný problém s Anticheatem, tak po dohovore s adminom sa môže zápas odohrať na
inom serveri, pod podmienkou, že všetci hráči povinne dodajú demo a screenshoty zo zápasu.
5.3. Pri výpadku hráčov sa hra pauzuje na konci kola, prípadne v dobe freezetime
(nakupovacie doba). Každý tím má právo na pauzy v celkovej úhrnnej dobe 5 minút.
5.4. Ak dal team A pauzu, a už je pripravený, musí to oznámiť teamu B, ktorý dá pokyn k
odpauzování.
5.5. Ak tím A, ktorý dal pauzu prekročí stanovený limit 5 minút a tím B už ďalej nechce čakať,
vyzve tím B svojho súpera k pokračovaniu zápasu. Neuposlúchnutie tohto pravidla môže viesť
k vylúčeniu z turnaja (tím, ktorý vznáša protest musí dodať ako dôkaz IE demo či screen).
5.6. Ak nastanú v priebehu zápasu problémy so serverom, ktoré hráči nedokážu sami vyriešiť,
zápas pozastaví a kontaktujú zodpovedného admina.

6. Mapy
Mapu určuje rozpis zápasov daného kola, nemožno ju zmeniť. O tom, kto začína za akú stranu,
rozhoduje knife round. Víťaz si volí stranu. Ako u BO3, tak u BO1 sa využíva škrtanie máp. So
škrtaním vždy začína tím, ktorý je v rozpise na ľavej strane.
Systém škrtania zápasov:
o BO1 ( BAN, BAN, BAN, BAN, BAN, BAN – zostane jedna mapa kde o výber strany
rozhodne knife round )
o BO3 ( BAN, BAN, PICK, PICK, BAN, BAN – zostane jedna mapa kde o výbere
strany rozhodne knife round ). Pri pickoch si tím 1 vyberá mapu a tím 2
následne stranu na danej mape. o GRANDFINALE BO3 ( BAN LB, BAN WB,
PICK LB, PICK WB ) – tím z WB bude mať výhodu vedenia 1:0. Banovať začne
tím z LB. Po prvom kole banovania si tím z LB vyberie mapu a tím z WB si
vyberie stranu za ktorú začne. To iste aj v druhom prípade len opačne.
Turnajové mapy sú nasledovné:
de_nuke
de_inferno
de_mirage
de_cache
de_dust2
de_overpass
de_train

7. Zákazy
7.1. Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry, a alebo
zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa aj úpravu v ovládačoch grafiky.
7.2. Je zakázané používať vlastné modely hráčov / zbraní
7.3. Pri kniferounde môže hráč využiť iba nôž.
7.4. Je zakázané využívanie bugov hry.
7.5. Každý hráč musí mať povinne nastavené raty na hodnoty 128/128/128000, pokiaľ súper
povolí iné hodnoty, je možné zápas odohrať s nižšími hodnotami.
7.6. Je zakázané wall-bugovanie.

8. Nepovolené pozície
Je zakázané využívať bugov a chýb máp, kde sa hráč nedostane legálnou cestou (vysadením
od spoluhráča).

9. Kvalifikácia
V prípade, že sa do turnaja prihlási viac ako 64 tímov, bude spustená online kvalifikácia.
Kvalifikácie sa nezúčastňujú tímy, ktoré na základe posledných dvoch turnajov získali najlepšie
výsledky. Maximálny počet nasadených tímov je 8.

10. Admini a tresty
10.1. Admin má právo sledovať priebeh zápasu zo spectator modu priamo na serveri. Jeho
totožnosť si overte pomocou Steam ID v profile admina.
10.2. O udelení trestu rozhoduje admin danej súťaže na základe zdokumentovaných dôkazov.
Tým môže byť screenshot, GOTV, in-eye demo alebo log servera. Medzi dôkazy nepatrí log z
ICQ ani iné dokumenty, ktoré možno ľahko falšovať (screen zo servera bez tabuľky).
10.3. Admin môže klanu udeliť výnimočný trest, prípadne klan vylúčiť zo súťaže (to len po
dohode s hlavným adminom). Trest je udeľovaný napr. Pri opakovaných prehrešeniach,
závažných previneniach alebo neuposlúchnutie výzvy admina. Admin má tiež právo
rozhodovať o výške trestov individuálne.
10.4. Kontumácia zápasu (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)
10.4.1. Jeden a viac nepovolených hostí v zápase
10.4.2. Smurfing (+ prípadné vyradenie zo súťaže / ban hráča)
10.4.3. Cheating (+ ban hráča)
10.4.4. Podvod s GOTV (napríklad delay 0s)
10.4.5. Nedodanie in-eye dema (+ ban hráča podľa rozhodnutia admina)
10.4.6. Nepovolené reštartovaní mapy / zápasu po jeho začatí
10.4.7. Nešportové správanie, hrubé porušenie pravidiel(záleží na rozhodnutí admina)
10.6. Trest odpočítania troch kôl (môže byť riešené inak podľa rozhodnutia admina)
10.6.1. Opakované pozastavenie zápasu mimo stanovenej doby
10.6.2. Využitie bugov hry (tu môže nastať aj kontumácia prípadne ban hráča)
10.6.3. Nepovolený defuse
10.7. Proti rozhodnutiu admina sa možno odvolať k hlavnému adminovi CS: Global Offensive.

( Prečítané 6078 krát)