Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Killer Instinct

[archívny príspevok]

Základné pravidlá

• Všetky makrá nastaviteľné priamo v hre sú povolené.
• Programovatelné ovládače, turbo a ďalšie pomocné mechanizmy zabudované do hardware sú striktne zakázané.
• Ak hráč akokoľvek zapauzuje hru počas zápasu, kontumačne prehráva dané kolo. On i jeho súper sa musia chovať tak, aby dohraním kola do očakávaného konca nezískali žiadnu zjavnú výhodu
• Zapauzovanie hry iným hráčom v dôsledku nevhodnej manipulácie s bezdrátovým ovládačom bude potrestané diskvalifikáciou alebo automatickou prehrou ďalšej hry alebo vylúčením z turnajových priestorov. Hráči, ktorých hra bola takto prerušená, pokračujú ďálej v rozohratej hre. (neviem nakoľko je toto relevantne pre XBone, ale pre PS4 je toto pravidlo bežné)
• Ak sa hráči nedohodnú v akej aréne budú hrať do 15 sekúnd, bude aréna vybrána náhodne. Víťaz každého kola má zakázané zmeniť postavu
• Ak se slovenské a anglické pravidlá líšia, je rozhodujúca anglická verzia.

Výber strany

• Hráči se medzi sebou musia dohovoriť, kto bude hrať na ktorej strane (1P a 2P). Ak sa nedohodnú, rozhodne za nich hod mincou alebo rozhodca.

Výber postavy

• Pokiaľ niektorý z hráčov výslovene nepožiada o Tajnú voľbu, použije sa Štandardný výběr.
• Pokiaľ si hráči nebudú schopní zvoliť postavy, pretože každý z nich bude čakať, až si postavu zvolí súper, rozhodca môže prikázať Tajnú voľbu.
Štandardný výber
• Obaja hráči si zvolia svoje postavy podľa svojho uváženia.
• Akonáhle si jeden z hráčov definitívne zvolí postavu (vrátane všetkých módov a variant), nemôže už žiadny hráč požadovať Tajnú voľbu.
Tajná voľba (Blind Pick)
• K Tajnej voľbe se pristúpi buď na výslovnú žiadosť niektorého z hráčov, alebo na základe rozhodnutia rozhodcu
• Pri Tajnej volbe si ako prvý vyberá hráč na obrazovke vľavo (1p). Svoju voľbu postavy i všetkých súvisiacich nastavení tajne oznámí rozhodcovi.
• Následne vydá rozhodca pokyn hráčovi na obrazovke vpravo (2p), ktorý si štandardným spôsobom vyberie postavu/postavy i všetky súvisiace variáce.
• Nakonec si hráč 1p vyberie presne tú postavu/postavy a nastavení, ktoré oznámil rozhodcovi.

Zápas

• Zápas končí vo chvíli, kedy prvý z hráčov dosiahne požadovaného počtu víťazných hier.
• Akonáhle k tomu príde, je povinnosťou víťaza oznámit výsledok zápasu k tomu určenému rozhodcovi alebo rozhodcom.
• Hráč, ktorý prehral aktuálne odohranú hru (ale nie zápas) se môže rozhodnúť, že si so súperom prehodí strany (1P a 2P).
• Hráč, ktorý prehral aktuálne odohranú hru (ale nie Zápas) sa môže rozhodnúť, že si zmení postavu či postavy, variáciu postavy, poradie postáv či ľubovolnú inú vec súvisiacu s tou-ktorou hrou.
• Žiadne z predchádzajúcich dvoch pravidiel neplatí pre hráča, ktorý poslednú vzájomnú hru vyhral

Porušovanie pravidiel

• Je povinnosťou hráčov oznamovať bez zbytočného odkladu všetky porušenia pravidiel , ku ktorým došlo behom zápasu, príslušnému rozhodcovi alebo rozhodcom.
• VŠETKY porušenia pravidiel nesúvisiace s práve prebiehajúcou hrou ako takou sa musia rozhodcovi oznámiť pred začiatkom hry alebo akonáhle hra skončí (napríklad ak si víťaz zmení variantu postavy alebo používa ovládač s nepovolenými makrami).
• Hráči nemajú povolené zastaviť prebiehajúcí hru za účelom oznámenia porušenia pravidiel, ktoré priamo nesúvisia s aktuálnym dianím na obrazovke.
• Veškeré porušenia pravidiel musia býť nahlásené bez zbytočného odkladu. Ich potrestanie nie je retroaktívne.

Zlyhanie herného vybavenia

• Ak príde k zlyhaniu herného ovládača, hráči môžu prerušiť hru až do vyriešenia celej situácie.
• Pokiaľ bola prerušená už prebiehajúca hra, hráč s nefunkčným ovládačom týmto automaticky prehrává aktuálne kolo.
• Náhradný ovládač musí býť k dispozícii okamžite. pokiaľ si ho hráč nedokáže zohnať v rozumnom časovom horizonte, môže zápas dohráť s vadným ovládačom, alebo môže zápas vzdať.
• Akonáhle si hráč zoženie náhradný ovládač, môže využiť zbytok práve prebihajúceho kola k nastaveniu tlačítok a jeho vyskúšania. Pokiaľ pri tom ale získa akúkoľvek zjavnú výhodu (napríklad si nabije meter), musí vzdať celú prebiehajúcu Hru.
• Hráči si môžu vymeniť ovládače medzi jednotlivými Hrami a to bez akéhokoľvek postihu. Pokiaľ táto situácia nastane, bude postihnutému hráčovi poskytnúť zodpovedajúci čas na nastavenie tlačidiel pred ďalšou Hrou.

Ďalšie pravidlá

• Všetci hráči, ktorí sa nedostavia k svojmu Zápasu do dvoch minút potom, čo sú povolaní, ho automaticky prehrávajú, pokiaľ pre svoje zdržanie nemajú NAOZAJ dobrý dôvod. Toto pravidlo sa týká veškerých Zápasov od základných skupín až po finále. ŽIÁDNÉ VÝNIMKY z tohoto pravidla neexistujú.
• Žiadný Zápas nemôže skončiť remízou.
• Na turnaji se uplatňuje pravidlo Nevyhnutelnej porážky. To znamená, že keď je Hra niektorým z hráčov prerušená vo chvíli, kedy je už jej výsledok nevyhnuteľný a nezvratný (napríklad behom animácie záverečného útoku, ktorý nezpochybniteľne povedie k výhre), nevzťahuje sa na túto situáciu žiadny z predchádzajúcich postihov.
• Všetky osoby nachádzajúce sa vo viditeľne podnapitom či inak nespôsobilom stave budú okamžite diskvalifikované zo všetkých turnajov a budú vylúčené z miesta konánia celej akcie.
Killer Instinct pravidlá
• Verzia hry: EU Xbox One
• Nastavenia hry: 2/3 Games, 99 sekúnd
• Je prísne zakázané akoukoľvek formou meniť farby alebo itemy na postavách pred, počas, alebo po zápase. V prípade, že sa tak udeje vinníkovi hrozí diskvalifikácia z turnaja.
Turnaj v Killer Instinct podporujú

XboxOne

( Prečítané 1678 krát)