Y-Games

esport tournament

1-3.6.2018

refinery gallery - BRATISLAVA

Všeobecné pravidlá akcie

[archívny príspevok]
 1. Vo všetkých priestoroch akcie nie je povolené konzumovať, predávať, kupovať alebo prechovávať akékoľvek alkoholické nápoje alebo užívať toxické a návykové látky1.
 2. Fajčenie a manipulácia s ohňom sú v priestoroch akcie zakázané.
 3. Návštevníci sú povinní nosiť vstupenku na viditeľnom mieste. V tomto prípade na ruke. Pri strhnutej alebo poškodenej vstupenke nie je možná bezplatná náhrada. Bez vstupenky je vstup na akciu zakázaný!
 4. Účastníci sú povinní hádzať odpad do vyhradených smetných košov.
 5. V prípade, že niekto znečistí alebo poškodí priestory akcie, je povinný ich dať do pôvodného stavu.
 6. Je zakázané ničiť alebo kradnúť cudzí majetok v budove aj v okolí budovy. Ak niečo zničíte, alebo ste svedkom zničenia, privolajte okamžite organizátorov akcie!
 7. Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov.
 8. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá slušného správania. Je zakázané akokoľvek fyzicky alebo slovne napádať ostatných účastníkov a členov organizačného tímu.
 9. Spať sa smie jedine v priestoroch na to určených (Telocvične na fakulte FEI).
 10. Od 0:00 do 07:00 je povinnosťou každého návštevníka dodržiavať nočný kľud.
 11. Akékoľvek zbrane sú na akcii zakázané (výnimky budú upresnené na infostánku).
 12. S maketami zbraní slúžiacimi ako súčasť cosplayu je nutné zaobchádzať tak, aby nedošlo k ujme na zdraví vlastníka ani ostatných návštevníkov a je povinné ich v deň príchodu na festival nahlásiť na infostánku.
 13. Do areálu akcie nie je povolené vodiť či priniesť akékoľvek zvieratá, výnimkou sú označené vodiace psy pre hendikepovaných.
 14. Členovia organizačného tímu nepreberajú žiadnu zodpovednosť za odcudzené predmety ponechané bez dozoru v priestoroch akcie. Do šatne odporúčame dávať len bundy a kabáty, neodporúčame v kabátoch nechávať peňaženku či mobilné telefóny a predmety v hodnote vyššej ako 50 eur.
 15. V prípade poškodenia vybavenia telocvične a priestorov akcie je účastník povinný nahradiť škodu v plnej výške.
 16. Do priestorov telocvične je ZAKÁZANÉ vstupovať v špinavej obuvi alebo v obuvi poškodzujúcej podlahu telocvične.
 17. Hráči, ktorí sa prihlásia do hry, v ktorej prebieha online kvalifikácia, sú povinní sa kvalifikácie zúčastniť. Výnimku môže udeliť len organizátor akcie.
 18. Tímy, ktoré sa prihlásia do hry, v ktorej prebieha online kvalifikácia, sú povinné sa kvalifikácie zúčastniť. Výnimku môže udeliť len organizátor akcie.
 19. Účasť na turnaji začína prvým dňom online kvalifikácie. Hráči, ktorí boli neúspešní v online kvalifikácií nemajú nárok na vrátenie peňazí. Vstup na offline turnaj v Bratislave však majú už zaplatený v cene registračného poplatku a taktiež majú nárok na uvítací balíček.
 20. Účasť na turnaji začína prvým dňom online kvalifikácie aj v prípade tímov. Tímy, ktoré boli neúspešné v online kvalifikácií nemajú nárok na vrátenie peňazí. Vstup na offline turnaj v Bratislave však majú už zaplatený v cene registračného poplatku a taktiež majú nárok na uvítací balíček.
 21. V prípade nerešpektovania pokynov administrátorov daných hier v online kvalifikácií, tímy a hráči môžu byť diskvalifikovaní bez nároku na vrátenie peňazí. V prípade závažného priestupku im môže byť zrušený aj vstup na offline akciu v Bratislave a pri jej navštívení sú povinní si zakúpiť divácky lístok.
 22. Hráči, návštevníci a tímy sú povinní rešpektovať rozhodnutia a nariadenia organizátorov akcie. Organizátor akcie musí byť riadne označený².
 23. Tím a hráč môže byť kedykoľvek diskvalifikovaný z turnaja pri nedodržaní pravidiel danej hry/účasti na akcii. Pri diskvalifikácií nevzniká nárok na vrátenie vstupného/registračného poplatku.

 

*Pod pojmom návyková látka1 rozumieme rôzne psychotropné a omamné látky, ktoré sú schopné nepriaznivo ovplyvniť u človeka: psychiku, sociálne správanie, fyzické, rozpoznávacie schopnosti atď.

²Organizátor je označený špeciálnou červenou páskou na ruku, ktorá ma špeciálnu potlač Y-Games. Administrátori hier by mali mať taktiež špeciálne rozlišovacie tričká. Nosenie tričiek však nie je povinné a slúži hlavne na rozlíšenie a jednoduchšie nájdenie administrátora danej hry.

( Prečítané 6205 krát)